Pobierz wniosek na badanie
Ważne adresy:
Jesteś w: Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w

szkołach publicznych

 

 

 

Rozdział 1

 

(……)

 

Rozdział 2

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci

i młodzieży

(…..)

 

§ 6.

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

1a. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których

mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

 

(…..)

 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 2;

 

§ 6a.

1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, opinia, o której mowa w ust. 1, może być wydana także uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.

 

(…..)

 

§ 10.

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

 

(…..)

 

Rozdział 4

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

i egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

 

(…..)

 

§ 37.

1. (…..)

2. Uczeń (słuchacz) posiadający opinię poradni psychologiczno -

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach

w uczeniu się może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego

w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych

i możliwości psychofizycznych, na podstawie tej opinii. Opinię przedkłada się

dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego,

w którym uczeń (słuchacz) przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu

gimnazjalnego.

 

(…..)

 

Rozdział 5

Egzamin maturalny

 

(…..)

 

§ 59.

1. Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki,o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy.

2. (….)

3. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, i nie wcześniej niż na 4 lata przed terminem egzaminu maturalnego.

4. Opinię, o której mowa w ust. 1, przedkłada się dyrektorowi szkoły wraz

z deklaracją, o której mowa w § 63 ust. 1.

5. (….)

6. (….)

7. (….)

8. Absolwenci, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie i dokonanie prawidłowej oceny arkusza egzaminacyjnego, mają prawo do korzystania w części pisemnej egzaminu maturalnego z komputera lub maszyny do pisania.

 

 

Rozdział 6

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

 

§ 111.

1. Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy.

2. (…..)

3. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy, i nie wcześniej niż na 4 lata przed terminem egzaminu zawodowego.

4. Opinię, o której mowa w ust. 1, przedkłada się dyrektorowi szkoły wraz

z deklaracją, o której mowa w § 115 ust. 1.

 

Ustawa  o systemie oświaty

 

z dnia 7 września 1991 r.

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

 

Art. 71b.

(…….)

3b. Opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, wydają również niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne założone zgodnie z art. 82 oraz zatrudniające pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ                                                                                                z dnia 18 września 2008 r.                                                                                                                          w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

ROZPORZĄDZENIE                                                                                                         MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

 z dnia 17 listopada 2010 r.

 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

 

 

 

 

 

 

 

Poradnia działa pod nadzorem pedagogicznym Kuratorium Oświaty w Poznaniu i posiada uprawnienia  do wydawania opinii respektowanych przez szkoły i  Okręgowe Komisje Egzaminacyjne podczas egzaminów zewnętrznych (sprawdzianów po szkole podstawowej, egzaminów gimnazjalnych i na maturze) oraz podczas oceniania wewnątrzszkolnego.

 

Poradnia świadczy usługi odpłatnie